Algemene voorwaarden Talent Circles e-Academy

Artikel 1: Definities

•e-Academy: actieprogramma van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie (hierna Thuiswinkel.org). Thuiswinkel.org is de rechtspersoon, met wie een overeenkomst met betrekking tot deelname aan een talent circle is gesloten.

• Deelnemer: de natuurlijke persoon die feitelijk namens de opdrachtgever of zonder opdrachtgever aan de talent circle deelneemt.

• Talent Circle: cursus, training, workshop, coaching, counseling of enige andere bijeenkomst met als doel het overbrengen en/of vergroten van kennis en/of vaardigheden.

• Opdrachtgever: organisatie waar deelnemer voor werkt en opdracht geeft voor het leveren van de dienst.

 

Artikel 2: Toepasselijkheid

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op algemene aanbiedingen en overeenkomsten van e-Academy.

2. Toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de deelnemer is uitgesloten voor zover deze in strijd zijn met deze voorwaarden.

3. De algemene voorwaarden zijn de deelnemer verstrekt op een duurzame gegevens drager via de website van e-Academy. Hij is hier expliciet mee akkoord gegaan.

4. Indien een bepaling in deze algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele algemene voorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.

 

Artikel 3: Inschrijving

1. Inschrijving voor een talent circle van e-Academy dient te geschieden door middel van het online aanmeldformulier op de website of per e-mail met daarin het volledig ingevulde en ondertekende inschrijfformulier.

2. e-Academy bevestigt een inschrijving die is gedaan op de wijze als in het voorgaande lid vermeld steeds schriftelijk (per post, fax, e-mail of anderszins). Door verzending van deze bevestiging komt de overeenkomst met betrekking tot deelname aan de betreffende cursus tot stand. Het bewijs van de totstandkoming van de overeenkomst kan echter door partijen ook met andere middelen bewezen worden.

3. De bevestiging uit het vorige lid dient als bewijs van inschrijving voor deelnemer.

4. De bevestiging geeft de (inhoud van de) overeenkomst weer, behoudens tegenbewijs.

5. Uiterlijk 2 weken voor aanvang van de talent circle ontvangt een deelnemer  een informatie e-mail met meer informatie over de talent circle zoals de locatie, tijdstippen en datums.

  

Artikel 4: Het aanbod

1. De inhoud van de website en het aanbod is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. E-Academy kan echter niet garanderen dat alle informatie op de website te allen tijde juist en volledig is. Alle prijzen, het aanbod en overige informatie op de website en in andere van ondernemer afkomstige materialen zijn dan ook onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten.

2. Alle op de website en inschrijfformulier vermelde prijzen zijn exclusief btw (tenzij anders weergegeven) en tenzij op de website anders vermeld, exclusief andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

Artikel 5: Eisen van deelname

1. Deelname is alleen mogelijk als de deelnemen werkzaam is in de e-business (of e-commerce), minimaal 3 jaar relevante werkervaring heeft en deelnemer minimaal HBO werk en denkniveau.

2. Eis van deelname is verder, dat deelnemer minimaal 6 van de 7 kennissessies heeft bijgewoond.

3. Van cursisten wordt verwacht dat zij in staat zijn om praktijkcasussen in te brengen.

4. Het cursusgeld voor de talent circle is voldaan aan e-Academy.

Artikel 6: Bewijs van deelname

1. Als aan de eisen van deelname is voldaan ontvangt de deelnemer van de talent circle na afloop een certificaat als bewijs van deelname.

Artikel 7: Annuleringsvoorwaarden e-Academy

1. e-Academy behoudt zich het recht voor een talent circle te annuleren tot uiterlijk drie (3) dagen voor de eerste cursusdag. De deelnemer wordt hieromtrent onverwijld op de hoogte gesteld.

2. Minimaal aantal deelnemers voor een e-Academy talent circle is 5 personen. Indien dit aantal niet behaald wordt, zal een talent circle in beginsel niet door gaan.

3. e-Academy zal in het geval van een annulering het door de deelnemer betaalde cursusgeld zo snel mogelijk restitueren. Indien mogelijk biedt e-Academy de deelnemer een alternatief aan. Indien de deelnemer hiervan gebruik maakt wordt het cursusgeld niet gerestitueerd.

 

Artikel 7: Annuleringsvoorwaarden van de deelnemer

1. Bij annulering van de aanmelding voor de talent circle, moet de deelnemer zich schriftelijk (via brief of e-mail) afmelden bij e-Academy.

2. Afmelding is kosteloos tot 3 weken (21 dagen) voor aanvang van de talent circle.

3. Indien de deelnemer de aanmelding annuleert 3 weken tot 3 dagen (72 uur) voor aanvang van de talent circle, brengt e-Academy € 50,- (excl BTW) administratiekosten in rekening.

3. Indien de deelnemer de aanmelding annuleert 3 dagen (72 uur) of korter voor aanvang van de talent circle, brengt e-Academy het volledige bedrag in rekening.

 

Artikel 8: Verhindering van de deelnemer

1. Als de deelnemer verhinderd is om deel te nemen aan de talent circle is het onder voorwaarden toegestaan om een vervanger te laten deelnemen aan de talent circle.of een onderdeel hiervan. Voor deze vervanging is de deelnemer geen extra kosten verschuldigd.

2. Voorwaarde is dat de vervanger aan de eisen voor deelname uit artikel 5 voldoet:

-  werkzaam in de e-business (of e-commerce)
-  minimaal 3 jaar relevante werkervaring in deze branche
-  minimaal HBO werk en denkniveau
-  in staat om praktijkcasussen in te brengen
-  het cursusgeld voor de talent circle is voldaan aan e-Academy

3. Daarnaast moet een vervanger minimaal 1 werkdag voordat de talent circle plaatsvindt schriftelijk worden aangemeld bij e-Academy.


Artikel 9: Vervanging trainer

1. e-Academy is te allen tijde gerechtigd een docent of trainer, door haar met de uitvoering van de talent circle belast, te vervangen door een andere  trainer.

2. e-Academy probeert altijd om de afgesproken trainer de cursus te laten verzorgen.

Artikel 10: Betaling

1. Na inschrijving  voor een talent circle zoals vermeld in artikel 3, zendt e-Academy een factuur (per e-mail of post) met betrekking tot de talent circle aan de deelnemer. De factuur wordt verzonden naar de factuurcontactpersoon ten behoeve van de deelnemer.

2. Betaling door de deelnemer dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, doch uiterlijk voor aanvang van de eerste cursusdag, zonder enig recht op korting of verrekening, door middel van storting op een door e-Academy aangewezen bank- of girorekening.

3. Indien de deelnemer niet binnen de in lid 2 van dit artikel genoemde termijn heeft betaald, is hij van rechtswege in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling vereist is.

4. Indien de deelnemer niet dan wel niet tijdig betaalt, zijn de daaruit voor e-Academy voortvloeiende kosten voor rekening van de deelnemer. Onder deze kosten zijn begrepen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, zoals de kosten van sommatie, incasso en raadsman/advocaat.

5. Indien voor aanvang van de talent circle niet de volledige betaling door e-Academy is ontvangen, dan is de deelnemer niet gerechtigd aan de cursus deel te nemen, zonder dat dit de deelnemer ontslaat van de verplichting tot betaling van de volledige betaling (cursusprijs) plus eventueel bijkomende kosten.

Artikel 11: Aansprakelijkheid

1. e-Academy is niet aansprakelijk voor enige schade die veroorzaakt is door of verband houdt met deelname aan een talent circle of de annulering van een talent circle door e-Academy, tenzij aan e-Academy opzet of grove schuld kan worden verweten.

2. Indien e-Academy op enig moment ondanks het bepaalde in lid 1 wel aansprakelijk is voor enige schade, dan zal deze beperkt zijn tot maximaal het factuurbedrag.

3. Indirecte schade wordt niet vergoed.

4. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de klant de schade zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen, na het ontstaan daarvan schriftelijk bij ondernemer meldt.

Artikel 12: Intellectuele eigendom

1. Het verstrekte cursusmateriaal wordt eigendom van de deelnemer. De rechten van het intellectuele eigendom met betrekking tot de cursus, het cursusmateriaal en eventuele overige stukken/producten met betrekking tot de cursus worden door e-Academy voorbehouden.

2. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van e-Academy is de opdrachtgever niet gerechtigd gegevens uit en/of gedeelten en/of uittreksels van het verstrekte cursusmateriaal te openbaren, te exploiteren of, op welke wijze dan ook, te verveelvoudigen.

 

Artikel 13: Toepasselijk recht

1. Op alle offertes, algemene aanbiedingen, (rechts)handelingen en dergelijke van e-Academy en overeenkomsten tussen e-Academy en deelnemers is Nederlands recht van toepassing.

2. Alle geschillen die tussen partijen ontstaan naar aanleiding van een offerte, algemene aanbieding, (rechts) handeling, overeenkomst en dergelijke, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of naar aanleiding van overeenkomsten die hieruit voortvloeien, worden aanhangig gemaakt bij de bevoegde rechter te Arnhem, tenzij de wet anders voorschrijft. 

 

Contactgegevens e-Academy

info@e-academy.nl
T. +31 (0)318 648 575